Vay, thế chấp tài sản

Ngoài các giấy tờ được quy định tại mục Hồ sơ chung, hồ sơ thế chấp tài sản bao gồm:

1. Hợp đồng vay;

2. Hợp đồng thế chấp;

3. Biên bản định giá tài sản;

4. Đối với tài sản hình thành trong tương lai, cung cấp hồ sơ chứng minh tài sản đang hình thành.