Tài sản là động sản

Ngoài các giấy tờ được quy định tại mục Hồ sơ chung, hồ sơ phân chia tài sản chung của vợ chồng là bất động sản bao gồm:

1. Giấy đăng ký quyền sở hữu tài sản, nếu tài sản có đăng ký quyền sở hữu;

2. Hóa đơn mua tài sản, nếu tài sản không đăng ký quyền sở hữu.