Cho thuê tài sản là động sản

Ngoài các giấy tờ được quy định tại mục Hồ sơ chung, hồ sơ cho thuê tài sản là động sản bao gồm:

1. Giấy đăng ký quyền sở hữu tài sản, nếu tài sản có đăng ký quyền sở hữu;

2. Hóa đơn mua hoặc tờ khai nhập khẩu, nếu tài sản không đăng ký quyền sở hữu.