Tài sản là bất động sản

Ngoài các giấy tờ được quy định tại mục Hồ sơ chung, hồ sơ phân chia tài sản chung của vợ chồng là bất động sản cần cung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản.

Tài sản là động sản

Ngoài các giấy tờ được quy định tại mục Hồ sơ chung, hồ sơ phân chia tài sản chung của vợ chồng là bất động sản bao gồm:

1. Giấy đăng ký quyền sở hữu tài sản, nếu tài sản có đăng ký quyền sở hữu;

2. Hóa đơn mua tài sản, nếu tài sản không đăng ký quyền sở hữu.

Tài sản là vốn góp trong doanh nghiệp

Ngoài các giấy tờ được quy định tại mục Hồ sơ chung, cần cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chứng minh quyền sở hữu vốn góp.

Tài sản hình thành trong tương lai

đang cập nhật phân chia Tài sản hình thành trong tương lai