Tài sản là bất động sản

Ngoài các giấy tờ được quy định tại mục Hồ sơ chung, hồ sơ phân chia tài sản chung của vợ chồng là bất động sản cần cung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản.