Tài sản là bất động sản

Ngoài các giấy tờ được quy định tại mục Hồ sơ chung, hồ sơ thừa kế tài sản là bất động sản bao gồm:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người chết để lại;

2. Tờ tường trình quan hệ nhân thân có xác nhận của UBND cấp xã;

3. Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế hợp pháp của người thuộc diện hưởng di sản thừa kế (nếu có);

4. Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế (Hoặc giấy tờ chứng minh người đó đã chết);

5. Giấy chứng tử của những người thuộc diện hưởng thừa kế (nếu có);

6. Di chúc hợp pháp (nếu có);

7. Thông báo công khai về việc phân chia di sản thừa kế đã được UBND cấp xã có thẩm quyền xác nhận không có tranh chấp, khiếu kiện (Thông báo do An Tín soạn).