Tài sản là vốn góp trong doanh nghiệp

Ngoài các giấy tờ được quy định tại mục Hồ sơ chung, cần cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chứng minh quyền sở hữu vốn góp.