Mua bán tài sản khác

Ngoài các giấy tờ được quy định tại mục Hồ sơ chung, hồ sơ mua bán tài sản là động sản bao gồm:

1. Nếu tài sản có đăng ký quyền sở hữu thì cung cấp giấy đăng ký tài sản;

2. Nếu tài sản không đăng ký quyền sở hữu thì cung cấp hóa đơn mua hoặc tờ khai nhập khẩu.