Đăng ký mẫu chữ ký

Người có thẩm quyền giao kết hợp đồng của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có thể đăng ký chữ ký mẫu với Văn phòng An Tín và sau đó có thể ký trước vào hợp đồng. Hồ sơ đăng ký chữ ký mẫu gồm:
1. Bản chính văn bản đề nghị đăng ký chữ ký mẫu (người đăng ký phải ký trực tiếp) - mẫu tham khảo;

2. Một bản sao y giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

3. Một bản chính hoặc sao y quyết định bổ nhiệm của người đăng ký mẫu chữ ký;
4. Một bản chính hoặc sao y văn bản của người có thẩm quyền uỷ quyền cho người đăng ký chữ ký mẫu được phép ký kết hợp đồng (lưu ý: cần xác định rõ nội dung, thời hạn, phạm vi uỷ quyền);
5. Một bản sao y Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;
6. Một bản sao y chứng minh nhân dân của người đăng ký mẫu chữ ký.

Mẫu đăng ký chữ ký của ngân hàng

Nhấn vào đây để tải về máy.

Mấu đăng ký chữ ký của doanh nghiệp

Nhấn vào đây để tải về máy.