Nhà Đất Bình Dương

Thông báo Chấm dứt đăng ký hành nghề công chứng viên đối với công chứng viên Phan Hồng Hạnh và Công chứng viên Trần Hưng Thịnh

Thông báo Chấm dứt đăng ký hành nghề công chứng viên đối với Công chứng viên Phan Hồng Hạnh tại Văn phòng công chứng An Tín từ ngày 03/11/2022 Công chứng viên Trần Hưng Thịnh từ ngày 04/01/2023.