Ủy quyền

Ngoài các giấy tờ được quy định tại mục Hồ sơ chung, Quý khách vui ḷòng mang theo các giấy tờ sau:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất;

2. Giấy đăng ký quyền sở hữu tài sản, nếu việc ủy quyền có liên quan đến tài sản;

3. Việc ủy quyền để sử dụng, điều khiển phương tiện mà pháp luật quy định phải có giấy phép điều khiển thì người được ủy quyền phải có giấy phép điều khiển, như xe ô tô, mô tô,...