Góp vốn bằng quyền sử dụng Đất

Hồ sơ công chứng hợp đồng góp vốn vào doanh nghiệp để đầu tư, kinh doanh gồm có:
I. Hồ sơ của doanh nghiệp nhận góp vốn:
1. Giấy đăng ký doanh nghiệp, con dấu và giấy đăng ký mẫu dấu;
2. Chứng minh nhân dân của người đại diện pháp luật;
3. Hợp đồng, nếu đã soạn sẵn.
4. Trừ khi điều lệ công ty có quy định khác, doanh nghiệp cần cung cấp văn bản chấp thuận việc nhận góp vốn sau đây:
(i) Đối với công ty TNHH một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu chấp thuận việc nhận góp vốn.
(ii) Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: Biên bản họp hội đồng thành viên về việc chấp thuận nhận góp vốn.
(iii) Đối với công ty cổ phần: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị về việc chấp thuận nhận góp vốn.
II. Hồ sơ bên góp vốn:
1. Nếu bên chuyển nhượng là cá nhân: chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc xác nhận độc thân hay tài sản riêng, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản có đăng ký.
2. Nếu bên góp vốn là doanh nghiệp:
2.1. Giấy đăng ký doanh nghiệp, con dấu và giấy đăng ký mẫu dấu;
2.2. Giấy ủy quyền nếu người giao dịch không phải đại diện theo pháp luật;
2.3. Chứng minh nhân dân của người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền;
2.4. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản có đăng ký;
2.5. Trừ khi điều lệ công ty có quy định khác, doanh nghiệp cần cung cấp văn bản chấp thuận việc góp vốn sau đây:
(i) Đối với công ty TNHH một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu chấp thuận việc góp vốn.
(ii) Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: Biên bản họp hội đồng thành viên về việc chấp thuận góp vốn.
(iii) Đối với công ty cổ phần: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị về việc chấp thuận góp vốn.
Chi tiết, xem điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.